Có 1 kết quả:

bào tử

1/1

bào tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bào tử (thực vật), mầm