Có 1 kết quả:

sát tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dò xét sự việc. Như: Thám tử.