Có 1 kết quả:

tiểu tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi đái.