Có 1 kết quả:

tiểu biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa cách trong thời gian ngắn.

Một số bài thơ có sử dụng