Có 1 kết quả:

tiểu bao

1/1

tiểu bao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

túi nhỏ, gói nhỏ