Có 1 kết quả:

tiểu hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rét ít — Tên thời tiết, vào ngày 6 hoặc 7 tháng giêng dương lịch.

Một số bài thơ có sử dụng