Có 1 kết quả:

tiểu huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông minh vặt.

Một số bài thơ có sử dụng