Có 1 kết quả:

tiểu phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phòng nhỏ, chỉ vợ bé, vợ thứ.