Có 1 kết quả:

tiểu số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số lẻ, nhỏ hơn một đơn vị.

Một số bài thơ có sử dụng