Có 1 kết quả:

tiểu tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vợ bé. Đoạn trường tân thanh : » Phận hèn vâng đá cam bề tiểu tinh «.

Một số bài thơ có sử dụng