Có 1 kết quả:

tiểu ngưu

1/1

tiểu ngưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con nghé, con bê