Có 1 kết quả:

tiểu sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ non, đẻ thiếu tháng.