Có 1 kết quả:

tiểu khán

1/1

tiểu khán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

coi thường

Một số bài thơ có sử dụng