Có 1 kết quả:

tiểu đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đứa trẻ con. ◇Trang Tử 莊子: “Hoàng Đế viết: Dị tai tiểu đồng” 黃帝曰: 異哉小童 (Từ Vô Quỷ 徐无鬼).
2. Thằng hầu, đồng bộc. ◇Phạm Thành Đại 范成大: “Tiểu đồng tam hoán tiên sanh khởi, Nhật mãn đông song noãn tự xuân” 小童三喚先生起, 日滿東窗暖似春 (Hí thư tứ tuyệt 戲書四絕).
3. Thời xưa phu nhân chư hầu khiêm xưng là “tiểu đồng” 小童. ◇Luận Ngữ 論語: “Bang quân chi thê, quân xưng chi viết phu nhân, phu nhân tự xưng viết tiểu đồng” 邦君之妻, 君稱之曰夫人, 夫人自稱曰小童 (Quý thị 季氏).
4. Vua khi để tang tự xưng là “tiểu đồng” 小童. ◇Tả truyện 左傳: “Phàm tại tang, vương viết tiểu đồng, công hầu viết tử” 凡在喪, 王曰小童, 公侯曰子 (Hi Công cửu niên 僖公九年).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ nhỏ — Đứa nhỏ hầu hạ trong nhà. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Dăm ba chú tiểu đồng lếch thếch «.

Một số bài thơ có sử dụng