Có 1 kết quả:

tiểu tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần nhỏ nhặt trong một việc.

Một số bài thơ có sử dụng