Có 1 kết quả:

tiểu kết

1/1

tiểu kết

phồn thể

Từ điển phổ thông

tóm tắt lại, kết luận lại