Có 1 kết quả:

tiểu tổ

1/1

tiểu tổ

giản thể

Từ điển phổ thông

nhóm nhỏ