Có 1 kết quả:

tiểu chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời giải thích nhỏ ở cuối trang sách.