Có 1 kết quả:

tiểu hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy tớ gái nhỏ tuổi. Truyện Hoa Tiên : » Tiểu hoàn đâu đã pha vào việc ngang «.

Một số bài thơ có sử dụng