Có 2 kết quả:

bào quyết tửliệu quệ tử

1/2

bào quyết tử

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá hậu, ý nói trâu ngựa dùng chân mà đá.

liệu quệ tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đá chân sau, đá hậu, gót