Có 1 kết quả:

sơn tra tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả bồ quân, dừng làm vị thuốc.