Có 1 kết quả:

sơn dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người sống ở vùng núi, vùng cao nguyên. Cũng chỉ người thiểu số sống ở rừng núi.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0