Có 1 kết quả:

tuần hành

1/1

tuần hành

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi lòng vòng trong một khu vực.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0