Có 1 kết quả:

hi lạp khắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Jacques) Chirac (nguyên tổng thống Pháp).