Có 1 kết quả:

hi hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiếm. Ít xảy ra.