Có 1 kết quả:

thứ tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai sinh sau.