Có 1 kết quả:

lộng hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việt với sự coi thường mọi người, muốn làm gì thì làm.

Bình luận 0