Có 1 kết quả:

dẫn thoái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lui về. Lui binh về — Từ chức.