Có 1 kết quả:

từ hành

1/1

từ hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi chậm, bước chậm, đi từ từ

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0