Có 1 kết quả:

vi diệu

1/1

vi diệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tinh tế, tinh vi, tinh xảo

Từ điển trích dẫn

1. Huyền diệu, áo diệu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mầu nhiệm tinh khéo.

Một số bài thơ có sử dụng