Có 1 kết quả:

ái hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

yêu hoa. Chỉ kẻ đa tình, thương yêu những người đàn bà đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng