Có 1 kết quả:

đẳng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cân tiểu li, dùng để cân những đồ vật quý như vàng bạc châu ngọc — Dùng như chữ Đẳng 等.