Có 1 kết quả:

chấp hành

1/1

chấp hành

giản thể

Từ điển phổ thông

chấp hành, thực hiện, tiến hành

Bình luận 0