Có 1 kết quả:

củng cực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chầu về sao Bắc Cực. ☆Tương tự: “củng thần” 拱辰.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng về sao Bắc cực. Chỉ trăm quan chầu hướng về vua.

Một số bài thơ có sử dụng