Có 1 kết quả:

khảo hoa

1/1

khảo hoa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chạm trổ hoa văn