Có 2 kết quả:

bài hàngbài hành

1/2

bài hàng

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xếp hạng, xếp thứ. Nói về thứ tự trên dưới của anh chị em trong nhà.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

bài hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xếp hàng theo tuổi (giữa anh chị em)

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0