Có 1 kết quả:

nhiếp hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay thế mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0