Có 1 kết quả:

bại tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua chạy tan tành.

Một số bài thơ có sử dụng