Có 1 kết quả:

bại tụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa kiện. Như Bại tố.