Có 1 kết quả:

bại tố

1/1

bại tố

phồn thể

Từ điển phổ thông

bị thua kiện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua kiện.