Có 1 kết quả:

bại thoái

1/1

bại thoái

phồn thể

Từ điển phổ thông

rút lui chịu thua