Có 1 kết quả:

tán bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua chạy tan nát.