Có 1 kết quả:

tản hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một thể văn vần, không bó buộc về bằng trắc vần điệu, gần như văn xuôi, miễn đọc lên dễ nghe.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0