Có 1 kết quả:

thi lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm lễ chào người khác.