Có 1 kết quả:

thi hành

1/1

thi hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thi hành, tiến hành, thực thi, thực hiện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo sự định sẵn mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0