Có 1 kết quả:

hi phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi tóc. Sấy tóc cho khô.