Có 1 kết quả:

ám xướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm gái đĩ lậu. § Cũng gọi là “ám môn tử” 暗門子.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gái điếm lén lút.