Có 1 kết quả:

ám thiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm nông cạn, nói về lời văn không rõ ràng mà ý tưởng lại kém cỏi.