Có 1 kết quả:

ám ngục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

chỗ tối tăm để giam người có tội.