Có 1 kết quả:

ám mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt mờ — Tên một bệnh cam của trẻ con, khiến trẻ mờ mắt.